σπουδαίος


σπουδαίος
σπουδαίος, ά, ον 1. ревностный; 2. серьезный, важный; 3. (вообще) достойный, хороший

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.